Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


 
สภาพทั่วไป
  ที่ตั้ง (ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย พิกัดที่ LV 108910 สูงกว่าระดับน้ำทะเล  700 เมตร)
     องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
(ลำดับที่ 1952 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ “ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย โซน ซี ”
อยู่ทางทิศทางตะวันออกของอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากอำเภอสบเมยประมาณ 84 กิโลเมตร
การเดินทางเข้าสู่อำเภอสบเมยต้องผ่านเขตตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
และต้องผ่าน เขตอำเภอแม่สะเรียงเนื่องจากไม่มีถนนสายหลักจากตำบลเข้าสู่อำเภอโดยตรง
        

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย และตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ประมาณ 95% เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาประมาณ 5%
ของพื้นที่ตำบลดังนั้นหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย จึงตั้งอยู่ในภูเขาสูงชันและบริเวณหุบเขาเป็นส่วนใหญ่
มีแหล่งน้ำสำคัญที่ผ่านเช่น ลำห้วยน้ำแม่ลิด , ลำห้วยน้ำแม่โถ , ลำห้วยแม่แพน้อย , ห้วยแม่วอน , ห้วยแม่ลอย , ห้วยบอน ,
ห้วยกองนา , ห้วยอึนกื๋น และลำธารขนาดเล็กตามหุบเขา
        
จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่ ได้แก่
          หมู่ที่ 1 บ้านกองก๋อย ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 1 หย่อมบ้าน คือ บ้านสัน
          หมู่ที่ 2 บ้านผาเยอ ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 1 หย่อมบ้าน คือ บ้านผาเยอน้อย 
          หมู่ที่ 3 บ้านแม่แพหลวง   
          หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 5 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยเกี๋ยง บ้านห้วยเกี๋ยงน้อยบ้านห้วยไก่ป่า ,
บ้านห้วยช้างหลวง, บ้านห้วยช้างน้อย
          หมู่ที่ 5 บ้านแม่แพน้อย 
          หมู่ที่ 6 บ้านห้วยวอก ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 2 หย่อมบ้านคือ บ้านสบแปะ,บ้านห้วยบุก                                                         
          หมู่ที่ 7 บ้านท่าฝาย
          หมู่ที่ 8 บ้านทะโลง (ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม 2546) ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 1 หย่อมบ้าน คือ บ้านทะโลงใต้
          หมู่ที่ 9 บ้านกองต๊อก (ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม 2546) ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านผาอันเหนือ, 
บ้านผาอันใต้
ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053-615992
โทรสาร : 053-615992
อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th


องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th