Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


 
สภาพทั่วไป
  ที่ตั้ง (ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย พิกัดที่ LV 108910 สูงกว่าระดับน้ำทะเล  700 เมตร)
     องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
(ลำดับที่ 1952 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ “ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย โซน ซี ”
อยู่ทางทิศทางตะวันออกของอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากอำเภอสบเมยประมาณ 84 กิโลเมตร
การเดินทางเข้าสู่อำเภอสบเมยต้องผ่านเขตตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
และต้องผ่าน เขตอำเภอแม่สะเรียงเนื่องจากไม่มีถนนสายหลักจากตำบลเข้าสู่อำเภอโดยตรง
        

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย และตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ประมาณ 95% เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาประมาณ 5%
ของพื้นที่ตำบลดังนั้นหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย จึงตั้งอยู่ในภูเขาสูงชันและบริเวณหุบเขาเป็นส่วนใหญ่
มีแหล่งน้ำสำคัญที่ผ่านเช่น ลำห้วยน้ำแม่ลิด , ลำห้วยน้ำแม่โถ , ลำห้วยแม่แพน้อย , ห้วยแม่วอน , ห้วยแม่ลอย , ห้วยบอน ,
ห้วยกองนา , ห้วยอึนกื๋น และลำธารขนาดเล็กตามหุบเขา
        
จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่ ได้แก่
          หมู่ที่ 1 บ้านกองก๋อย ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 1 หย่อมบ้าน คือ บ้านสัน
          หมู่ที่ 2 บ้านผาเยอ ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 1 หย่อมบ้าน คือ บ้านผาเยอน้อย 
          หมู่ที่ 3 บ้านแม่แพหลวง   
          หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 5 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยเกี๋ยง บ้านห้วยเกี๋ยงน้อยบ้านห้วยไก่ป่า ,
บ้านห้วยช้างหลวง, บ้านห้วยช้างน้อย
          หมู่ที่ 5 บ้านแม่แพน้อย 
          หมู่ที่ 6 บ้านห้วยวอก ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 2 หย่อมบ้านคือ บ้านสบแปะ,บ้านห้วยบุก                                                         
          หมู่ที่ 7 บ้านท่าฝาย
          หมู่ที่ 8 บ้านทะโลง (ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม 2546) ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 1 หย่อมบ้าน คือ บ้านทะโลงใต้
          หมู่ที่ 9 บ้านกองต๊อก (ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เดือนสิงหาคม 2546) ประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านผาอันเหนือ, 
บ้านผาอันใต้
ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053-615992
โทรสาร : 053-615992
อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th


องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th