Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การประชุมอบต.กองก๋อย เพื่อถ่ายทอดและมอบนโยบายเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ. 2567
01 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย คำสั่งแต่งตั้งคณะทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ปี พ.ศ. 2567
01 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย แนวปฏิบัติ Dos & Dont s องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ปี พ.ศ. 2567
02 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
02 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
02 ม.ค. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
27 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย แนวปฏิบัติ Dos & Dont s องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ปี พ.ศ. 2566
26 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ปี พ.ศ. 2566
17 เม.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย นโยบายต่อต้านการับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีพ.ศ.2565
17 เม.ย. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร"พอเพียง สุจริต โปร่งใส"

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th