Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวจิราภรณ์ หงษ์สิบหก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวนริศรา คำวงษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวจิราภรณ์ หงษ์สิบหก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวนันทพร พินิจราชกิจ
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอัมพวรรณ พนาสัมฤทธิผล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวนริศรา คำวงษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอทิตยา เตชะคฤหะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวกมลรัตน์ หยกสถาพรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายณัฐวรรธน์ ซาตำแย
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายจำรัส ทายี่
คนตกแต่งสวน
Responsive image
นายพงศ์มนตรี คำดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นางสาวยุพิน คำปัน
แม่บ้าน
Responsive image
นางสาวพิชญาภัค จันทร์ขาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายพชร ขระสุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายพนมกร บุญวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายทักษิณ ปิงต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายพงศธร หลองแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายวุฒินันท์ สมัครธัญกรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th