Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน การให้บริการรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 2566
23 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน การให้บริการรับลงทะเบียนผู้พิการ 2566
23 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน การให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2566
16 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติการให้บริการงานสาธารณสุข รับลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับวัคซีน ปี พ.ศ. 2566
16 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติการให้บริการสำนักปลัด รับลงทะเบียนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อรับวัคซีน ปี พ.ศ. 2566
26 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน 2566
26 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติการให้บริการงานสาธารณสุข 2566
29 มี.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปี 2565
29 มี.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี2565
29 มี.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปี2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th