Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ประมาณ 98% เป็นคนพื้นราบประมาณ 2% ประชากรทั้งสิ้น 4,947 คน แยกเป็นชาย 2,525 คน เป็นหญิง 2,422 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,872 ครัวเรือนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 28 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 3,180 คน แยกเป็นชาย 1,533 คน เป็นหญิง 1,547 คน 
   
การศึกษา
     โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
          - โรงเรียนบ้านกองก๋อย
          - โรงเรียนบ้านแม่แพ
          - โรงเรียนบ้านผาเยอ
          - โรงเรียนบ้านห้วยวอก
          - โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย
          - โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
          - โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ

     โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
          -โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

     ศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวง 5 แห่ง
          - กศน.บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4
          - กศน.บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย หมู่ที่ 4
          - กศน.บ้านห้วยช้าง หมู่ที่ 4
          - กศน.บ้านกองต๊อก หมู่ที่ 9
          - กศน.บ้านผาอันเหนือ หมู่ที่ 9

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง  
          - ศพด. บ้านกองก๋อย (ถ่ายโอนจาก กรมพัฒนาชุมชน)
          - ศพด. บ้านแม่แพ (ถ่ายโอนจาก กรมพัฒนาชุมชน) 
          - ศพด. บ้านผาเยอ (อบต.จัดตั้งเองเมื่อเดือน สิงหาคม 2551) 
          - ศพด. บ้านทะโลงเหนือ (อบต.จัดตั้งเองเมื่อเดือนมีนาคม 2554)
     
สถาบันและองค์การทางศาสนา
     วัด/สำนักสงฆ์ 1 แห่ง 
          - วัดบ้านกองก๋อย หมู่ 1

     โบสถ์ 2 แห่ง 
          - บ้านแม่แพหลวง หมู่ 3 
          - บ้านท่าฝาย หมู่ 7
    
สาธารณสุข
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย
          - บ้านกองก๋อย หมู่ 1

     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 40
             
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจ 1 แห่ง   
          - สถานีตำรวจภูธรกองก๋อย


องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th