Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     การคมนาคมภายในตำบลเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันถนนสายต่าง ๆภายในตำบล ประกอบด้วยถนนดินลูกรังจำนวน 8 สาย ประกอบด้วย
          - ถนนสายหลักภายในตำบล (สายบ้านกองก๋อย หมู่ที่ - บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6) จำนวน 1 สาย ระยะทาง 40 กิโลเมตร เป็นถนนดินลูกรังเดิมการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีสภาพสูงชันทรุดโทรมและคับแคบ เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน(โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน)
          - ถนนสายรอง(สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน) จำนวน 7 สาย เป็นถนนดินลูกรังมีสภาพสูงชันทรุดโทรมและคับแคบ
          - ถนนยางแอสฟัลติคจำนวน 1 สาย
          - ถนนเชื่อมระหว่างตำบลกองก๋อย(บ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1) และตำบลป่าโปง(บ้านกองแป หมู่ที่ 2 ระยะทาง 7) กิโลเมตร
    
การโทรคมนาคม
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (ไปรษณีย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
     - เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ตั้งอยู่ อบต.กองก๋อย ม.1) รับสัญญาณได้ชัดเจน 3 หมู่
   
การไฟฟ้า
     - หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 2 หมู่บ้าน 245 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,017 คน   
     - หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 7 หมู่บ้าน 909 ครัวเรือน จำนวนประชากร 4,035 คน  
    
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
     ลำน้ำ ลำห้วย 7 แห่ง
   
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     ฝายน้ำล้น 
     บ่อน้ำตื้น
     สระน้ำขนาดเล็ก 
     คลองส่งน้ำ
1 แห่ง
7 แห่ง
3 แห่ง
2 แห่ง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th