Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
 ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยพิกัดที่  47 Q 0414731  Utm  2000380
   
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 783  เมตร
         องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(ลำดับที่ 1952 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต           ป่าสงวนแห่งชาติ  “ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  โซน  ซี”  อยู่ทางทิศทางตะวัน
ออกของอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากอำเภอสบเมยประมาณ  84  กิโลเมตร  การเดินทางเข้าสู่อำเภอสบเมยต้องผ่านเขตตำบล
บ่อสลี  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  และต้องผ่าน เขตอำเภอแม่สะเรียงเนื่องจากไม่มีถนนสายหลักจากตำบลเข้าสู่อำเภอโดยตรง
เนื้อที่
 เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย มีเนื้อที่ทั้งหมด   232  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  145,000  ไร่  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลาง น้ำแม่ริด บรอเวณพิกัด M V 037954 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันดอยดงคืด ถึงสันดอยสันหลวงแม่โสร่ง บริเวณพิกัด M V 083930 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามสันดอยระหว่างลำห้วยกองจากับลำห้วยแม่แพน้อย ถึงลำห้วยแม่ตื่น บริเวณพิกัด M V 103964 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ตื่น ถึงจุดตัดน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 114977 ไปตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 114980 ไปทางทิศเหนือตามสันดอยตาลายป่าครั่ง ถึงบริเวณพิกัด M V 114997 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันดอยสันกะโต๋ ผ่านไปตามสันดอยห้วยหวาย สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 152017 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 39.3 กิโลเมตร
         ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่ตื๋น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเรื่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 096830 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ลอบ (แนวแบ่งเขตจังหวัด) สิ้นสุดที่จุดตัดน้ำแม่ริดกับน้ำแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 010848 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร
         ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M A 152017
ลงมาทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด (แนวแบ่งเขตจังหวัด) ถึงน้ำแม่โถ บริเวณพิกัด M A 158003 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางน้ำแม่โถ ถึงน้ำแม่โถ บริเวณพิกัด            M V 207968 ลงมาทางทิศใต้ ตามสันดอยหลวงตาด ผ่านไปตามสันดอยสันหลวง ถึงลำห้วยดอนกอก บริเวณพิกัด M V 165882 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่วอม สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 096830 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 32.7 กิโลเมตร
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย และตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้น กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 010848 ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงจุดตัดน้ำแม่ริดกับลำห้วยแม่ออก บริเวณพิกัด M V 005896 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 037954 รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันตก ประมาณ 15.9 กิโลเมตร      

ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053-615992
โทรสาร : 053-615992
อีเมล์ : 
kongkoi@hotmail.co.th
 
 

หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th