Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบต.สัญจร บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ภายใต้การบริหารงานของนายศุภณัชรัญญ์  พงสินวุฒิบุญญาภา (แก้วลังกา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบต.สัญจร บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 ในพื้นที่ตำบลกองก๋อย โดย โครงการอบต.สัญจรฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อการประชาคมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-2567) 

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-2567) 

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯเพื่อแสดงความคิดเห็น จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน 

3. ผลจากการมีส่วนร่วม มีการแสดงความเห็นและสรุปผลการมีส่วนร่วมแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านกองก๋อย 
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. ถนนสายรองเข้าพื้นที่การเกษตร
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
3. พนังกั้นน้ำรอบหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านผาเยอ 
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. บ่อขยะ
2. ถนนสายหลัก-ถนนสายรอง
3. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู/เลี้ยงปลา

หมู่ที่ 3 บ้านแม่แพหลวง   
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. ถนนสายหลัก-ถนนสายรอง
2. ถังกักเก็บน้ำ
3. บ่อขยะ

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกี๋ยง
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. ถนนสายรอง (คสล.) เชื่อมหมู่บ้านบริวารของหมู่4 
2. ไฟฟ้า
3. แทงค์กักเก็บน้ำ

หมู่ที่ 5 บ้านแม่แพน้อย 
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. ถนนสายหลัก-ถนนสายรอง
2. แทงค์กักเก็บน้ำ
3. ไฟส่องสว่าง (ถนน)

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยวอก   
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. ท่อประปาหมู่บ้าน
2. ขยายถนนแม่ลิด-สะพานแม่คะตวน
3. ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
                                         
หมู่ที่ 7 บ้านท่าฝาย
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. ระบบประปาหมู่บ้าน
2. ถนนสายรองเข้าพื้นที่การเกษตร
3.แทงค์กักเก็บน้ำ

หมู่ที่ 8 บ้านทะโลง 
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. ถนนสายหลัก-สายรอง
2. ไฟส่องสว่าง (ถนน)
3.ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 9 บ้านกองต๊อก
ความต้องการ 3 อันดับแรก
1. ถนนสายหลัก-สายรอง-เข้าพื้นที่การเกษตร
2. บ่อขยะ
3. ปรับปรุงสนามกีฬา

 (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
ความต้องการของทุกหมู่บ้านได้บันทึกไว้และจะมีการประชาคมระดับตำบลเพื่อนำการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว ไปจัดทำแผนพัฒนาและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-2567) ดังนี้

1. ด้านสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ
   1.1 ถนน
   1.2 ไฟฟ้า 
   1.3 แหล่งน้ำ
2. ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ-รายได้
3. ด้านการท่องเที่ยว
4. ด้านการศึกษา-สาธารณสุข-สวัสดิการสงเคราะห์-ศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการคมนาคม ความมั่นคงและความปลอดภัย
         
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2567