Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ







หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟบริเวณอบต.กองก๋อย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
Responsive image
       พื้นที่เขตรับผิดชอบของตำบลกองก๋อยส่วนใหญ่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ และเกิดปัญหาไฟป่าทุกปี ด้วยเหตุนี้กิจกรรมในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการทำแนวกันไฟได้เกิดขึ้นระยะเวลาหลายปี จึงกลายมาเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ ต่อกันมาเป็นประจำจากสภาพปัญหาต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย และคณะผู้บริหารรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำ “กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟบริเวณอบต.กองก๋อย  ตามโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567”ซึ่งจะช่วยป้องกันพื้นที่ ที่ทำกิน พื้นที่เลี้ยงสัตว์และที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากไฟป่า และป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของอำเภอสบเมยและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งการโดยสารทางอากาศ การท่องเที่ยวของภูมิภาคและของประเทศโดยรวม
       
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2567